ขั้นตอน การจัดงาน แสดงสินค้า

การจัดงานแสดงสินค้า ในแต่ละประเภท อาจจะมีเนื้อหา รูปแบบ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ แตกต่างกันออกไป แต่การจัดงานแสดงสินค้ าให้ประสบความสำเร็จ จะมีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่เหมือนกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1. การวางแผน การวางแผน เป็นขั้นตอนแรก ที่สำคัญที่สุด ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในงาน ทุกประเภท สามารถส่งผลให้ ประสบผลสำเร็จ หรือล้มเหลว ในแต่ละงานได้ การวางแผนที่ดี จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำถาม ที่ใช้เป็นพื้นฐาน การวางแผน ทั่วไปมี 6 ประการ คือ 1.1 ประเภทของงาน ผู้จัดงาน ต้องระบุชื่อของงาน ให้ชัดเจน เช่น การจัดงานแสดงสินค้า งานมหกรรม,การนิทรรศการ,งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นต้น 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน กำหนดจุดมุ่งหมายของงาน ที่จะจัด เน้นความสำคัญใน การจัดงานเพื่ออะไร เช่น จัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักร เพื่อแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจ,จัดงานไทยเที่ยวไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว…