ขั้นตอน การจัดงาน แสดงสินค้า

การจัดงานแสดงสินค้า ในแต่ละประเภท อาจจะมีเนื้อหา รูปแบบ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ แตกต่างกันออกไป แต่การจัดงานแสดงสินค้ าให้ประสบความสำเร็จ จะมีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่เหมือนกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1. การวางแผน การวางแผน เป็นขั้นตอนแรก ที่สำคัญที่สุด ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในงาน ทุกประเภท สามารถส่งผลให้ ประสบผลสำเร็จ หรือล้มเหลว ในแต่ละงานได้ การวางแผนที่ดี จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำถาม ที่ใช้เป็นพื้นฐาน การวางแผน ทั่วไปมี 6 ประการ คือ 1.1 ประเภทของงาน ผู้จัดงาน ต้องระบุชื่อของงาน ให้ชัดเจน เช่น การจัดงานแสดงสินค้า งานมหกรรม,การนิทรรศการ,งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นต้น 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน กำหนดจุดมุ่งหมายของงาน ที่จะจัด เน้นความสำคัญใน การจัดงานเพื่ออะไร เช่น จัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักร เพื่อแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจ,จัดงานไทยเที่ยวไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว…

การจัดงานแสดงสินค้า

การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) ก็เป็นอีกหนึ่ง ในกิจกรรมทางการตลาด ที่หลายๆ องค์กรใช้ เป็นเครื่องมือ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ งานแสดงสินค้า เป็นเครื่องมือทางการตลาด แบบพบผู้บริโภคโดยตรง ปัจจัยหลัก ที่ทำให้งานแสดงสินค้า เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางตลาด ที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการนำเสนอ หรือสาธิตผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับสินค้านั้นๆ จะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ระหว่างลูกค้าและผู้บริโภค เป็นกระบวนการตลาด ที่ได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวางในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นต้น การจัดแสดงสินค้า (Exhibition) ลักษณะโดยทั่วไป จะเป็นการจัดงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตามแพลนเวลา ที่กำหนดล่วงหน้า ในงานแสดงสินค้านั้นไว้แล้ว โดยบุคคลหรือองค์การ ที่จัดงานแสดงสินค้าเรียกว่า ผู้จัดงาน ผู้จัดงานเป็นได้ทั้ง องค์การที่เป็นเอกชน และหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้า มี 5 ประการ ได้แก่ งานแสดงสินค้าเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการเปรียบเทียบ สินค้ากับคู่แข่ง…