การจัดงานแสดงสินค้า

การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) ก็เป็นอีกหนึ่ง ในกิจกรรมทางการตลาด ที่หลายๆ องค์กรใช้ เป็นเครื่องมือ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ งานแสดงสินค้า เป็นเครื่องมือทางการตลาด แบบพบผู้บริโภคโดยตรง ปัจจัยหลัก ที่ทำให้งานแสดงสินค้า เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางตลาด ที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการนำเสนอ หรือสาธิตผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับสินค้านั้นๆ จะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ระหว่างลูกค้าและผู้บริโภค เป็นกระบวนการตลาด ที่ได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวางในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นต้น การจัดแสดงสินค้า (Exhibition) ลักษณะโดยทั่วไป จะเป็นการจัดงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตามแพลนเวลา ที่กำหนดล่วงหน้า ในงานแสดงสินค้านั้นไว้แล้ว โดยบุคคลหรือองค์การ ที่จัดงานแสดงสินค้าเรียกว่า ผู้จัดงาน ผู้จัดงานเป็นได้ทั้ง องค์การที่เป็นเอกชน และหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้า มี 5 ประการ ได้แก่ งานแสดงสินค้าเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการเปรียบเทียบ สินค้ากับคู่แข่ง…